Mitä on TEMA?

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste. 

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri.

Rekisteriseloste

1.  Rekisterinpitäjä

Jambo Tours Scandinavia AB
 Glödlampsgränd 1, 120 31 Stockholm, Sweden
Yritysnumero (Bolagsverket): 556333-5958

2.  Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

David Karlsson (etunimi.sukunimi@jambotours.se) 

3.  Rekisterin nimi

Tema-matkat, asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

4.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään asiakassuhteiden ja muiden asiakassuhteisiin verrattavien asiallisten yhteyksien hoitamiseen ja hallinnointiin, kuten matkan ja siihen liittyvien lisäpalvelujen järjestämiseen, Jambo Tours Scandinaviaa valmismatkojen järjestäjänä velvoittavien lakisääteisten vaatimusten ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen sekä asiakasviestintään, mukaan lukien sähköinen viestintä. Lisäksi Jambo Tours Scandinavian yhteistyökumppanit, kuten lentoyhtiöt, hotellit ja paikalliset yhteistyökumppanit lomakohteessa, voivat käsitellä tietoja sanottuihin tarkoituksiin Jambo Tours Scandinavian toimeksiannosta ja lukuun.

Tietoja käsitellään myös Jambo Tours Scandinavian liiketoiminnan suunnitteluun, analysointiin ja kehittämiseen. Lisäksi tietoja käsitellään suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisteröityjä koskevien profiilien ja analyysien luomiseen, joiden perusteella voidaan esimerkiksi tarjota rekisteröidylle kohdistettuja, juuri häntä kiinnostavia etuja ja tarjouksia.

5.  Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

Perustiedot, kuten etunimi, sukunimi, sukupuoli, syntymäaika, yhteystiedot (posti- ja sähköpostiosoitteet, puhelin- ja faksinumerot).

Matkan järjestämistä edellyttävät tiedot, kuten varaustiedot, passinumero ja muut passitiedot, matkavakuutusta, matkan sisältöä ja kanssamatkustajia koskevat tiedot sekä erityisiä toiveita tai rajoituksia koskevat tiedot, mukaan lukien arkaluonteiset asiat, kuten terveydentilaan, sairauteen tai vammaisuuteen liittyvät tiedot.

Tema-matkojen sähköisten palveluiden käyttämistä koskevat tiedot, kuten uutiskirjeen tilaamista koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot sekä rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio).

Asiakkuutta tai muuta asiallista yhteyttä koskevat muut tiedot, kuten asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymistiedot, aikaisemmat matkat, kiinnostus- ja asiointitiedot, maksamista ja perintää koskevat tiedot, reklamaatiot, palautteet ja muu asiakkuuteen tai asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet.

6.  Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn antaessa tietoja Jambo Tours Scandinavian varausjärjestelmän välityksellä tai muissa asiakaspalvelurajapinnoissa. Henkilötietoja voidaan kerätä rekisteröidyn päätelaitteista evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää Jambo Tours Scandinavian muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

 7.  Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Jambo Tours Scandinavia ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen tai muille kolmansille osapuolille, elleivät lainsäädäntö tai kansainväliset sopimukset aseta velvoitteita luovuttaa tietoja (esim. tietojen luovuttaminen USA:n ja Kanadan tulli- ja rajavartiolaitoksille). Jambo Tours Scandinavia voi kuitenkin luovuttaa tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Jambo Tours Scandinavia voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen, ellei rekisteröity sitä kiellä.

 8.  Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti talletetut tiedot: Asiakasrekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin tunnuksin ja salasanoin sekä tietoturvan alalla yleisesti riittävinä pidetyin muin suojakeinoin, kuten palomuurein.

Ainoastaan määrätyillä Jambo Tours Scandinavian ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisterin tietoja. Tietokannassa on eri käyttäjätasoja, jolloin käyttäjä saa ylläpito- tai selausoikeuden ainoastaan käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin.

9.  Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä Finnmatkoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys Jambo Tours Scandinaviaan.

Huom. Tema-matkojen tuotemerkin omistus ja toiminta siirtyi 5.7.2016 alkaen Finnmatkoilta (TUI Groupilta) Jambo Tours Scandinavialle. Tema-matkat säilyy ennallaan ja jotta Jambo Tours Scandinavia pystyy toteuttamaan Tema-matkasi, siirtyvät Finnmatkoille antamasi henkilötiedot Jambo Tours Scandinavialle. 

Tietoja käsitellään samassa tarkoituksessa kuin ne alun perin on kerätty: jotta Jambo Tours Scandinavia voi toteuttaa matkasi ja jotta se voi noudattaa tiettyjä vaadittuja lakisääteisiä velvoitteita ja vaatimuksia.

Henkilötietolain mukaan Jambo Tours Scandinavia on yhtä lailla velvollinen pyynnöstäsi kuluitta toimittamaan sinulle tallentamansa tietosi kerran kalenterivuodessa, vaikka niitä ei käytettäisikään. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti. Jos henkilötietojasi käytetään, Jambo Tours Scandinavia täytyy toimittaa pyynnöstäsi myös kirjallinen lausunto sinua koskevista tiedoista ja siitä, mistä nämä tiedot on kerätty, mihin niitä käytetään sekä kenelle tietoja jaetaan. Jambo Tours Scandinavialla on myös velvollisuus pyynnöstäsi oikaista, estää tai hävittää sellaiset henkilötiedot, joita ei ole käsitelty henkilötietosuojalain puitteissa. 

 
XClose
 
XClose
Tilaa TEMA-matkojen uutiskirje!

Uutiskirje pitää sinut ajan tasalla TEMA-maailman tapahtumista. Saat suoraan sähköpostiisi viimeisimmät matkauutuudet, houkuttelevat tarjoukset ja kertomukset kaukaisista maailmankolkista. .

Täytä vain tiedot alle ja lähetä tilaus matkaan!


Jokaisen Teman Uutiskirjeen alalaidassa on peruutuslinkki, jota klikkaamalla voit päättää tilauksesi koska tahansa.